FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2019.(II. 28.) számú határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás

2019. április 29-én (hétfő)                8.00-17.00 óráig

2019. április 30-án (kedd)                 8.00-17.00 óráig

lesz a következő helyszínen:

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.

(Telefon: 74/528-900)

Hozzá tartozó óvodaépületek:

 • Kölcsey ltp. 15.
 • Wosinsky Mór ltp. 4. (választható német nemzetiségi nevelés is)
 • Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet.

(Német nemzetiségi nevelés igénye esetén a város egész lakóterületéről fogadják a jelentkezőket.)

 1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint
  a gyermek orvosi igazolása.
  *Kérjük a  szülőt, hogy vigye magával beíratandó gyermekét!
 2. Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti:
  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 3. Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:
  A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
  A felmentési kérelmet 2019. április 20-ig a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez írásban kell benyújtani. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
  A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.
 4. Teendő külföldön tartózkodás esetén:
  Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő írásban köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 5. Beíratási kötelezettség elmulasztásának és óvodakötelezettség megszegésének következményei:
  Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el és eljárás indítható ellene.
  Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, az adott évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap után az óvoda vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság kezdeményezi a kincstárnál a családi pótlék ellátás szüneteltetését.
 6. Három évesnél fiatalabb gyermek felvétele (előjegyzése):
  Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
  feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 7. Működési (felvételi) körzettel rendelkező óvoda:
  A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket. A gyermek felvétele csak helyhiány miatt utasítható el.A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a város egész lakóterületéről fogadja a gyermekeket.
 8. Értesítés óvodai felvételről, jogorvoslati lehetőség:
  Az óvodai felvételről
  az óvodák a beíratást követő egyeztetés után, 2019. május 28-ig értesítik a szülőket.
  Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvodában az óvoda fenntartójához címezve.
 9. Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvétele:
  A lehetőségekről érdeklődjenek a választott óvodában.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.

Szekszárd, 2019. március 6.

                                                                                               Dr. Molnár Kata s.k.

                                                                                                          jegyző